USLUGE PDV PUNOMOĆNIKA ZA NEREZIDETNE U SRBIJI

 

 

Ukoliko ste kompanija koja je osnovana izvan Republike Srbije i ukoliko pružate usluge ili prodajete robu kupcima u Srbiji, HLB T&M Consutin Vam može pomoći da obavi ulogu PDV punomoćnika i da pruži sledeće usluge:

 

 • obračuna i plati poreze nadležnim poreskim upravama
 • savetuje Vas u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom, pripremi i podnese poresku prijavu
 • komunicira sa poreskim inspekcijama i poreskim upravama vezano za sve predmete vezane za poreze

Izmenom zakonske regulative, za neke oblike poslovanja u Srbiji više nije potrebno osnovati stalno predstavništvo da bi se obavljalo poslovanje. Sada je moguće angažovati PDV punomoćika koji bi bio ovlašćen da vrši sve zakonske obaveze za plaćanje i povrat poreza na dodatnu vrednost. Kompanija koja angažuje PDV punomoćnika i sam PDV punomoćnik u skladu za važećim zakonskim odredbama zajedno su odgovorni za PDV obaveze prema državi.

 

Usluge naše kompanije se pomažu stranim kompanijama da ostvare svoja prava u odnosu na porez na dodatnu vrednost.

 

# USLOVI ZA PDV PUNOMOĆNIKA

 

Več počev od oktobra 2015 godine, sve kompanije koje nemaju sedište u Republici Srbiji mogu da se registruju za PDV u Srbiji koristeći usluge PDV punomoćnika. Prvi korak pri regitraciji nerezidenta za PDV u Srbiji, i na taj način zahtev za ostvarivanje prava za PDV, jeste određivanje PDV punomoćnika. Da bi kompanija mogla da bude poreski punomoćnik potrebno je da ispuni navedene uslove:

 

 • Da je obveznik PDV-a najmanje dvanaest meseci pre podnošenja zahteva za odobrenje PDV punomoćje,
 • Ne postoje neizmirene obaveze na dan podnošenje zahteva za odobrenje PDV punomoćja
 • Punomoćnik ima prebivalište u Republici Srbiji
 • Punomoćnik nije pravosnažno osuđen za poresko krivično delo

 

# SADRŽAJ ZAHTEVA ZA ODOBRENJE PDV PUNOMOĆNIKA

 

Zahtev se podnosi Centrali poreske uprave, a nakom predaje zahteva za odobrenje PDV punomoćstva centrala odlučuje ozahtevu u roku od 15 dana. Takođe, poreska uprava je dužna da registar PDV punomoćnika objavi na svojoj internet strani.

 

Potrebna dokumentacija za predaju zahteva je sledeća:

 

 • Obrazac ZPPPDV
 • Dokaz o prebivalištu, odnosno sedištu PDV punomoćnika
 • Potvrda stranog lica da je registrovano za DPV u državi u kojoj ima sedište
 • Potvrda da PDV punomoćnik nije osuđivan za poresko krivično delo
 • Overeno punomoćje od strane javnog beležnika ili suda koja ovlašćuje PDV punomoćnika da u ime stranog lica
 • obavlja sve poslove u skadu sa Zakonom o PDV-u.

Nakon izdavanja rešenja kojim se rezident proglašava za PDV punomoćnika stranog lica, punomoćnik u ime i za račun tog stranog lica obračunava PDV, podnosi evidencionu prijavu, plaća PDV, podnosi poresku prijavu, izdaje račune i dr.

 

NAŠE USLUGE PDV PUNOMOĆNIKA ZA NEREZIDENTE U SRBIJI

 

HLB T&M Consulting klijentima pruža podršku pri optimizaciji PDV-a od samog početka poslovanja u Srbiji. Kao PDV punomoćnik stranih lica u Srbiji, naše usluge obuhvataju registraciju stranog lica za PDV, izrada faktura, predaja poreske prijave, plaćanje PDV-a i ostale aktivnosti koje optimizuju poslovanje u odnosu na porez na dodatnu vrednost. Kontaktirajte naše poreske savetnike i proverite koje sve mogućnosti postoje da b se optimizovalo vaše poslovanja.