Izrada studija o transfernim cenama

 

Iz oblasti poreskog savetovanja, posebno želimo da izdvojimo uslugu izrade elaborata o transfernim cenama. Transferne cene su cene po kojima se proizvodi prodaju povezanim licima ili po kojima se vrše usluge između povezanih lica. Transferne cene takođe obuhvataju i davanje međusobnih pozajmica i kredita.


# Pravilnici i smernice za izradu studije o transfernim cenama

 

Studije o transfernim cenama izrađujemo u skladu sa:

 • Smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za kompanije koje posluju sa domaćim i međunarodnim povezanim licima,
 • Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija između povezanih lica, kao i
 • Zakonom o porezu na dobit pravnih lica u RS

Na taj način, kompanije koje posluju sa domaćim i međunarodnim povezanim licima, dobijaju elaborat o transfernim cenama kojim se argumentuju i dokazuju tržišni uslovi i prikazuje način i uslovi poslovanja između povezanih lica.

 

# Sadržaj izveštaja o transfernim cenama

 

Pravilnik o transfernim cenama propisuje sedeće obavezne elemente svake dokumentacije o transfernim cenama:

 • Analizu grupe povezanih pravnih lica kojima pripada obveznik
 • Analizu delatnosti
 • Funkcionalnu analizu
 • Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu ‘van dohvata ruke’
 • Analizu putem baze podataka softverskog paketa specijalizovanog za transferne cene
 • Zaključak da li je potrebno korigovati poresku osnovicu na osnovu poslovanja sa povezanim licima po transfernim cenama
 • Ostali prilozi: pregled korišćenih podataka pri izradi studije

# Zašto koristimo Amadeus bazu podataka za izradi izveštaja o transfernim cenama?

 

Jedina baza podataka koja je priznata od strane svih poreskih uprava u Evropi je Aamdeus baza podataka od izdavača Bureau Van Dijk. Amadeus je specijalizovani program za izradu izveštaja o transfernim cenama tj. izradu "benchmark" analize kojom se pronalaze uporedive kompanije na tržištu i određuje interkvartilni raspon marži pri transakcijama koje su uporedive sa analiziranim. 

 

Neke od najznačajnijih prednosti ove baze podataka u odnosu na lokalne baze podataka su:

 • informacije o svim kompanijama koje posluju u Evropi u odnosu na lokalne baze koje poseduju informacije samo o kompanijama u Srbiji
 • specijalni alati i opcije koima se eliminišu kompanije koje imaju pravna lica u vlasništvu sa preko 25% udela, ćerke kompanije sa učešćem preko 25%, kompanije čiji su vlasnici nisu fizička lica
 • mogućnosti izbora uporedivih kompanija čiji je datum osnivanja uporediv sa datumom osnivanja analizirane kompanije
 • izbor samo aktivnih kompanija pri pretrazi i komapanija koje ne ostvaruju poslovni gubitak u analiziranom periodu
 • automatski proračun interkvartilnog raspona marži uporedivih kompanija

#ROK ZA PREDAJU STUDIJE O TRANSFERNIM CENAMA

 

Izveštaj o transfernim cenama se dostavlja uz poreski bilans u istom roku koji je propisan za predaju poreske prijave (za pravna lica u roku od 180 dana od isteka poreskog perioda, a za preduzetnike do 15. marta naredne godine).

 

CENA ZA IZRADU STUDIJE O TRANSFERNIM CENAMA

 

Ukoliko Vam je potrebna izrada studije koja analizira transferne cene, budite slobodni da kontaktirate naše finansijske i poreske savetnike koji će odgovoriti na Vaša pitanja i predložiti način buduće saradnje.