Centralna evidencija stvarnih vlasnika - nove zakonske obaveze

Narodna skupština Republike Srbije donela je po hitnom postupku Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji predviđa formiranje posebnog registra sa imenima stvarnih vlasnika privrednih subjekata. Ovim Zakonom nastaje obaveza ovlašćenim licima da odrede stvarnog vlasnika pravnog lica, koji direktno ili indirektno imaju više od 25% udela.


Pravna lica - registrovani privredni subjekti sada imaju obavezu da odrede ko su im stvarni vlasnici kapitala i da za to obezbede odgovarajuću dokumentaciju, a zatim da ih evidentiraju u Centralnoj evidenciji, nakon njenog formiranja.


Ovaj zakon je stupio na snagu 08. juna 2018. godine, a ovlašćena lica imaju rok od 30 dana da odrede stvarnog vlasnika, odnosno do 08. jula moraju da nabave dokumentaciju.


Glavni razlozi za donošenje zakona su sprečavanje daljeg prikrivanja stvarnih vlasnika domaćih i stranih privrednih subjekata. Jedan od važnijih razloga je i poboljšanje postojećeg sistema otkrivanja načina pranja novca i finansiranja terorizma, kao i borba protiv toga. Cilj je da se nacionalno zakonodavstvo uskladi sa evropskim i međunarodnim standardima.


Šta je Centralna evidencija


Centralna evidencija je jedinstvcena javna elektronska baza podataka, koja sadrži podatke o fizičkim licima koji su stvarni vlasnici nekog pravnog lica, odnosno Registrovanog privrednog subjekta. U evidenciju se moraju unositi sve nastale promene podataka, bilo da je u pitanju upis, promena ili brisanje podataka.


Centralnu evidenciju vodiće Agencija za privredne registre, u elektronskom obliku preko registratora, koja će biti osnovana najkasnije do 31. decembra 2018. godine. Ovlašćena lica nakon toga biće u obavezi da elektronskim putem evidentiraju podatke toj bazi podataka, najkasnije do 31. januara 2019. godine.


Ko su pravna lica koja moraju evidentirati stvarne vlasnike u Centralnu evidenciju?


Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika odnosi se na:

 • privredna društva (javna akcionarska društva ne),
 • zadruge,
 • ogranke stranih privrednih društava,
 • poslovna udruženja i udruženja (nemaju obavezu: političke stranke, sindikati, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice),
 • fondacije i zadužbine,
 • ustanove,
 • predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Ovu obavezu nemaju:

 • privredna društva, javna preduzeća i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član ili osnovač, odnosno ako je vlasništvo 100%,
 • organizacije za obavezno socijalno osiguranje, kao ni njihovi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava,
 • javna akcionarska društva,
 • političke stranke, sindikati, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice.

Npr. ako Republika Srbija ima određeni udeo u vlasništvu nekog privrednog društva, onda postoji obaveza da se stvarni vlasnik kapitala tog pravnog lica evidentira u Centralnoj evidenciji.


Stvarni vlasnik - pojam


Stvarni vlasnik je fizičko lice u sledećim situacijama:

 1. ako posredno ili neposredno ima 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju ili u kapitalu Registrovanog privrednog subjekta,
 2. ako posredno ili neposrednoo ima provlađujući uticaj na poslovanje i donošenje odluka,
 3. ako Registovanom privrednom subjektu posredno obezbedi ili konstantno obezbeđuje sredstva, i na taj način bitno utiče na donošenje odluka prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju,
 4. ako je osnivač, poverenik, zaštitnik, ako je određen kao korisnik, ako je lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom,
 5. ako je registrovan za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina, ustanova i ako je ovlašćeno lice za zastupanje drugog stvarnog vlasnika.

Šta sve sadrži Centralna evidencija


Centralna eviencija sadrži dve vrste podataka, a to su:

 

 1. poslovni podaci o privrednom subjektu,
 2. podaci o stvarnom vlasniku Registovanog privrednog subjekta.

Poslovni podaci o privrednom subjektu su: pun poslovni naziv; adresa; datum upisa, promene i brisanja; matični broj; PIB; status; oblik organizovanja privrednog društva; šifra delatnosti; podaci zastupnika; podaci članova organa; osnovni kapital; podaci o osnivačima i procentima njihovog udela; skraćeni poslovni naziv; poslovno ime na stranom jeziku; skraćeni naziv na stranom jeziku; adresa za prijem pošte; e-mail adresa; brojevi računa u banci; kontakt podaci.


Evidentiranje poslovnih podataka o privrednim subjektima vrši registrator. On preuzima podatke o privrednom subjektu od nadležnih državnih organa, najkasnije u roku od dva radna dana, počevši od dana nastale promene (od dobijenog obaveštenja od strane nadležnog državnog organa o nastaloj promeni).


Podaci o stvarnom vlasiku – fizičkom licu su:

 • domaće fizičko lice – ime, matični broj i država prebivališta,
 • strano lice – ime, broj pasoša, država izdavanja, lični broj za stranca, broj lične karte stranca i zemlja izdavanja, datum i mesto rođenja, država prebivališta i državljanstvo,
 • izbegla i prognana lica – ime, broj legitimacije, datum i mesto rođenja, država boravišta,
 • osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika,
 • datumi o evidentiranju podataka.

Evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog privrednog subjekta obavlja ovlašćeno lice i to preko elektronskog potpisa (upis novih članova, promena postojećih podataka...). Podaci se moraju evidentirati najkasnije u roku od 15 dana od osnivanja privrednoog subjekta ili od promene vlasnika, članova organa i slično.


Koje su obaveze Registrovanih subjekata


Obavezu čuvanja podataka i dokumenata imaju i Registrovani privredni subjekti i Agencija za privredne registre.
Registrovani subjekti su u obavezi da do 08. jula 2018. godine odrede stvarne vlasnike. Takođe, dužni su da čuvaju odgovarajuće, tačne i ažurne podatke 10 godina, od dana evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku. Ukoliko nadležni državni organ ili Narodna banka Srbije zatraže da im se dostave ti podaci, privredni subjekti imaju obavezu da to urade.


APR je u obavezi da čuva sve podatke trajno.


Izvodi i potvrde iz Centralne evidencije


Agencija za privredne registre može izdavati izvode ili potvrde iz Centralne evidencije. Tražena dokumenta izdaju se najviše za dva radna dana, od dana prijema zahteva. Iz Centralne evidencije mogu se izdati sledeća dokumenta:

 1. izvod iz Centralne evidencije o podacima o stvarnim vlasnicima Registrovanog subjekta,
 2. potvrda iz Centralne evidencije o istorijskim podacima o stvarnim vlasnicima Registrovanog subjekta,
 3. potvrda iz Centralne evidencije da je neko fizičko lice upisano ili je bilo upisano kao stvarni vlasnik Registrovanog subjekta.

Kazne i prekršaji


Ako pravna lica naprave prekršaj, mogu se kazniti kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara. Odgovorno lice privrednog društva će takođe platiti kaznu od 50.000 do 150.000 dinara. Prekršaji koji će se sankcionisati su:

 1. ukoliko se ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u propisanom roku,
 2. ukoliko se ne čuvaju odgovarajući, tačni i ažurni podaci i dokumenta.

Lice koje pokuša da prikrije stvarnog vlasnika, zatim ako ne upiše podatke, ako upiše neistinite podatke, ako promeni ili izbriše istinite podatke, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.